VAAO Opiskelijan opas 23

Opiskelijan opas

Valkeakosken

ammattiopisto

Sisällys

Tervetuloa uusi VAAOlainen!.................................................................................4 Tärkeitä päivämääriä.............................................................................................5 Ota Wilma haltuun.................................................................................................6 Tutkinnot. ............................................................................................................... 7 TUVA...................................................................................................................... 8 Opintojen henkilökohtaistaminen...........................................................................9 Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen..........................10 Osaamisen hankkiminen......................................................................................10 Osaamisen osoittaminen .....................................................................................11 Valmistuminen...................................................................................................... 12 Kahden tutkinnon opinnot....................................................................................12 Opintoihin osallistuminen - läsnäolo....................................................................13 Opiskelijoiden vakuutukset..................................................................................14 Ohjauspalvelut..................................................................................................... 14 Tukea oppimiseen................................................................................................16 Ruokailu............................................................................................................... 17 Vaikuta ja osallistu...............................................................................................18 Turvallinen ja viihtyisä VAAO...............................................................................19 Järjestyssäännöt.................................................................................................. 20 Palvelut................................................................................................................ 23 Seuraa meitä!.......................................................................................................24 Yhteystiedot......................................................................................................... 25

3

Tervetuloa uusi VAAOlainen!

Tervetuloa uusi VAAOlainen! Onnittelut opiskelupaikan johdosta! Olet osa VAAOn huippuporukkaa. Amma tillisten opintojen aloittaminen on uusi askel kohti työelämää. Uusi oppilaitos, uudet opiskelukaverit ja opettajat, jopa uusi paikkakuntakin tarkoittaa suurta elämänmuutosta ja sosiaalisten piirien myllerrystä. Myös oppimismenetelmät voivat olla uusia – ammattiin opiskellaan työn kautta. Kaikkien oppimistavoittei den takana on työelämässä tarvittava osaaminen. Mitä odotamme? Ammattiin opiskelu vaatii sinulta moti vaatiota, sitoutumista ja vastuullisuutta. Opintojen eteneminen edellyttää, että opiskelet henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukai sessa järjestyksessä ja aikataulussa. Opintojen aikana sinulla on mahdolli suus kasvaa, oppia uutta sekä pohtia ja valita suuntaa. Sinä rakennat oman hen kilökohtaisen polkusi kohti työelämää. Mitä työelämä odottaa? Työelämä kaipaa hyviä ja mukautumis kykyisiä tyyppejä ja olet ottanut haas teen vastaan! Me tarjoamme sinulle puitteet ja tuen, että voi edetä kohti omia tavoitteitasi. Työelämässäkään et toimi yksin, joten yhteistoimintaa ja yhteisen vastuun kantoa on opeteltava. Opiske

Terveiset alaikäisten opiskelijoi den huoltajille! Nuoren opiskelun onnistumisen kan nalta kodin ja oppilaitoksen kiinteä yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää. Olette tärkeässä roolissa myös työ elämän edustajina – teiltä nuorenne saavat arvokasta tietoa työelämästä. Tehdään yhdessä työtä onnistuneen opintopolun eteen! Wilma on edelleen työkalu kotien ja oppilaitoksen väliseen viestintään sekä opiskeluun liittyvän tiedon tallentamiseen. Wilma mahdol listaa jatkuvan palautteen antamisen opintojen etenemisestä. Toisella asteella pyrimme siihen, että opiskelija oppii hoitamaan omia asioitaan itse, joten peruskouluun verraten, Wilma voi tuntua hiukan hiljaisemmalta. Opintosuoritukset ilmestyvät Wilmaan vasta, kun opiskelija on osoittanut osaamisensa näytöillä. Valkeakosken ammattiopiston henkilöstö

luyhteisö tarjoaa tähän hyvän mahdolli suuden. Vastuunkanto omista asioista ja opinnoista sekä muut huomioon ottava ja muiden parasta edistävä opiskelu on hyvää harjoittelua työelämän tuleviin haasteisiin. Työelämä odottaa, että osaat tehdä vastuullisesti sitä työtä, johon nyt alat opiskella. Mikä muuttuu? Ammatillinen koulutus kehittyy koko ajan yksilölliseen suuntaan ja oma polkusi voi rakentua eri tavalla kuin opiskelukaverisi polku. Osa opinnoistasi voi rakentua koulutussopimuksessa työpaikalla tai vaikkapa oppisopimuksella. Opiskelijan lähtökohdat ja tavoitteet vaikuttavat siihen, miten osaaminen hankitaan ja missä ajassa. Tutkintotodistuksesi tulee olemaan tärkeä paperi, jolla suunnistat työelämään ja jatko-opintoihin. Navigoi VAAOssa Tämä opas sisältää opintoihin liittyviä asioita ja ohjeita. Oppaan lisäksi eri koulutusaloilla voi olla omia päivittäistä opiskelua koskevia käytäntöjä ja ohjeita. Oman tutkintosi yksityiskohtien osalta saat lisätietoa ja ohjausta omaopettajal tasi, opinto-ohjaajaltasi ja opettajiltasi. Opintojesi navigaattorissa lukee nyt VAAO. Toivomme, että pääset hyvin vauhtiin opinnoissasi ja voimme juhlia määränpääksi asettamaasi tutkintotodis tusta ennen jatko-opintoja tai työelämää.

4

Tärkeitä päivämääriä

Lukuvuoden työpäivät voivat vaihdella mm. työpaikalla järjestettävän koulutuksen järjes telyjen vuoksi. Saat tarkemmat ajat omaopettajaltasi. Mahdollisista muutoksista työpäiviin, ilmoitamme Wilman kautta

Syyslukukausi ti 1.8.2023 – pe 22.12.2023 Syysloma ma 16.10.2023 – pe 20.10.2023 Joululoma la 23.12.2023 – su 7.1.2024 Kevätlukukausi ma 8.1.2024 – pe 31.5.2024 Talviloma ma 26.2.2024 – pe 1.3.2024

LUKUVUOSI JAKAUTUU MODUULEIHIN

ti 1.8.2023 – pe 13.10.2023 ma 16.10.2023 – pe 22.12.2023 ma 8.1.2024 – pe 15.3.2024 ma 18.3.2024 – pe 31.5.2024

Moduli 1

Moduli 2

Moduuli 3

Moduuli 4

KesäModuuli ma 3.6.2024 – pe 2.8.2024 KOSO/OPSO/kesäopinnot HOKSin mukaisesti

LUKUVUODEN 2023-2024 VALMISTUMISJUHLAT

Lokakuu Joulukuu Maaliskuu Toukokuu

perjantai 13.10.2023 perjantai 22.12.2023 perjantai 15.3.2024 perjantai 31.5.2024

5

Ota Wilma haltuun

Wilma - opiskelija Wilman ja muut opiskelussa tarvitsemasi järjestelmät löydät näppärästi VAAOn verkkosivujen pikalinkeistä. Wilma on opis kelijan päivittäinen työväline. Wilmassa • vastaanotat viestejä ja tiedotteita • seuraat opintojesi edistymistä • näet työjärjestyksesi, tuntimerkintäsi, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasi (HOKS), koulutus- ja/tai oppi sopimuksesi, näyttösi, tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmat • ilmoitat poissaoloista etukäteen (täysi-ikäinen opiskelija tai alaikäisen huoltaja) • selvität poissaoloja (täysi-ikäinen opiskelija tai alaikäisen huoltaja) • haet ateriakorvausta (koulutussopimus) tai opintososiaalisia etuuksia (oppisopimus) • päivität yhteystietosi, lupatietosi ja haet opiskelijakorttia Wilmaan kirjaudutaan oppilaitoksesta saatavalla käyttäjätunnuksella. Osa Wilman toiminnoista on käytettävissä myös mobiililaitteeseen ladattavalla Wilma-sovelluksella. Wilma - huoltajat VAAOssa opiskelevan alaikäisen opiskelijan huoltaja luo itse oman henkilökohtaisen Wilma-tunnuksensa. Tunnuksen luominen vaatii vahvan tunnistautumisen verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Tunnuksen luomisen yhteydessä huoltajuus tarkistetaan Digi- ja väestötietovirastosta. Mikäli huoltajalla on jo tunnukset Valkeakosken ammattiopiston Wilmaan, hän voi liittää uuden huollettavan tunnukseensa Wilman etusivulta Linkit-otsikon alta löytyvän ohjeen avulla. Kun opiskelija täyttää 18 vuotta, huoltajien pääsy Wilmaan päättyy eikä huoltaja voi enää hoitaa opiskelijan asioita, mm. pyytää opiskelutodistusta tai tiedustella opiskelijan koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Opiskelija voi antaa huoltajalle luvan jatkaa Wilman käyttöä. Tämä tapahtuu opiskelijan Wilman Lomakkeet-sivun kautta. (Löytyy vain Wilman selainversiosta, ei sovelluksesta.) Huoltajien ohjeet löytyvät Wilman kirjautumissivulta.

Tutkinnot

Perustutkinto Perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opinnot kestävät keskimäärin kolme vuotta. Yhdessä lukuvuodessa opiskelet noin 60 osaamispistettä (osp). Aiemmat opinnot ja työkokemus voivat lyhentää opiskeluaikaa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Huomioi, että osp eli osaamispiste määräytyy osaami sen kattavuuden, vaikeusasteen ja merkittävyyden suhteessa. Se ei siis mittaa osaamisen hankkimiseen käytettävää aikaa.

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, 145 osaamispistettä Ammatillisen tutkinnon osat sisältävät kaikille pakolliset ammatillisen tutkinnon osat ja ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat.

PAKOLLISET osaamistavoit teet 11 osp

VALINNAISET osaamistavoitteet

YHTEISET TUTKINNON OSAT 35 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp • Äidinkieli • Toinen kotimainen kieli, ruotsi • Vieraat kielet • Taide ja luova ilmaisu • Toiminta digitaalisessa ympäristössä Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp • Matematiikka • Fysiikka ja kemia Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 9 osp • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen • Työelämässä toimiminen

0 - 9 osp

4 osp 1 osp 3 osp 1 ops 2 osp 6 osp 4 osp 2 osp 9 osp 2 osp 2 osp 1 osp 1 osp 1 osp 2 osp

0 - 9 osp

0 - 9 osp

• Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta • Kestävän kehityksen edistäminen • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat laajuudeltaan erilaisia. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnossa maksat koulutus maksun, ellet opiskele tutkintoa oppisopimuksella. Sen suuruus on määritelty tutkintoesitteessä. Sitoudut maksamaan koko koulutusmaksun aloittaessasi tutkintokoulutuksen.

7

TUVA

TUVA, eli tutkintokoulutukseen valmentava koulutus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat valmiuksia ja/tai ohjauksellista tukea siirtyäkseen lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen. TUVA-koulutus koostuu koulutuksen osista, jotka yhtä lukuun ottamatta ovat valinnaisia.

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen muodostuminen.

8

Opintojen henkilökohtaistaminen

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) laaditaan jokaiselle opiskelunsa aloittavalle. Siihen kirjataan • tiedot aiemman osaamisen huomioon ottamisesta tutkinnon suorittamisessa • tarvittavan uuden osaamisen hankkimisen tavat ja sisällöt • osaamisen kehittyminen ja osoittaminen sekä • yksilölliset ohjaus- ja tukitoimet. Opiskelijalla on vastuu seurata omia opintojaan niin, että kaikki opinnot tulee suoritettua määräajassa. Opiskelu jakautuu lähi opetukseen, opiskeluun työpaikalla ja omatoimiseen itsenäiseen opiskeluun. Opettajasi ohjaavat opiskeluasi ja arvioivat sen tuloksia. Suunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaisesti, vähintään neljä kertaa lukuvuoden aikana. Oppisopimuskoulutuksessa myös työpaikan edustaja osallistuu suunnitelman laatimiseen. Sinulla on velvollisuus osallistua suunnitteluun osana tutkintokoulutusta. Opiskelukavereiden välisiä oppimisen tapoja tai etenemistä ei kannata verrata omiin tavoitteisiin. Vaikka etenetkin oman suunnitelmasi mukaisesti, sinun ja kaikkien muidenkin opiskelijoiden osaamista verrataan tutkinnon perusteiden arviointikriteereihin, ei toisten opiskelijoiden osaamiseen. Oppivelvollisuuden laajeneminen Oppivelvollisuuden laajentamista koskeva laki (1214/2020) tuli voimaan 1.8.2021. Osa uusista opiskelijoista on oppivelvolli sia. Esimerkiksi, jos tulet suoraan peruskoulun 9. luokalta opiskelemaan toisen asteen koulutusta, olet oppivelvollinen. Sinulle kuuluu maksuttomana opetus, päivittäinen ateria, opetuksen edellyttämät oppimateriaalit sekä työvälineet, -asut ja -aineet. Saat nämä VAAOlta. Jos et ole oppivelvollinen, sinulle tulee joitakin kustannuksia edellä mainituista asioista. Oppivelvollisuus toisella asteella kestää siihen asti, kun opiskelija on täyttänyt 18 vuotta tai on ennen sitä jo ehtinyt suorittaa toisen asteen koulutuksen. Maksuton opetus kuuluu oppivelvollisille sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. Oppivelvollisuuteen kuuluu velvoitteita sekä opiskelijalle, huoltajalle, koulutuksen järjestäjälle, että opiskelijan asuin kunnalle. Seuraamme oppivelvollisten opintojen etenemistä ja selvitämme tarvittavat oppimisen tukitoimet tai opiskeluhuollon palveluiden tarpeet. Oppivelvollisen pitää lain mukaan olla opiskelemassa jossakin oppilaitoksessa.

9

Aiemmin hankitun osaamisen tunnis taminen ja tunnustaminen Jatkuva oppiminen

Noin puolet VAAOn opiskelijoista on aikuisia. Kehitämme jatkuvan oppimisen osalta aikuisten, työikäisten ohjauspalveluita. Tar joamme myös aikuisopiskelijoille ohjauksen ja tuen palveluja, ja suunnittelemme ura- ja työllisyyspolkuja. Myös jatkuvan haun kautta tulleiden työikäisten aikuisten opinnot henkilökohtaistetaan ja opiskelutavat ja opintopolut voivat olla monenlaiset. Sinulla voi olla jo aiemmin hankittua osaamista, joka on hyvä tuoda esiin heti opintojen alussa. Osaksi tutkintoa voidaan tunnus taa sellainen aiemmin hankittu osaaminen, joka vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. Jos olet suorittanut voimassa olevien perusteiden mukaisia ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tutkinnon osia tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja, korkeakouluopintoja tai muita toimivaltaisen viranomaisen arvioimia ja todentamia opintoja, ne voidaan sisällyttää osaksi suoritettavaa tutkintoa. Jos olet suorittanut muita kuin edellä mainittuja tutkintoja, tutkinnon osia tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueita tai niitä sisäl löllisesti vastaavia lukio-opintoja, niiden osalta osaamisesi ajantasaisuus ja opintojen sisällöllinen vastaavuus arvioidaan. Jos sinulla on osaamista, jota ei ole todennettu ja jonka perusteella tutkinto, tutkinnon osa tai yhteisten tutkinnon osien osa-alue on mahdollista suorittaa ilman osaamisen hankkimista, osaaminen osoitetaan suoraan näytössä. Osaamisesi arvioidaan kuten muukin osaamisen arviointi. Opiskelija voi hankkia osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä oppilaitoksessa, virtuaalisesti ja työpaikoilla. Työpaikoilla jär jestettävää koulutusta voi järjestää koulutuksen järjestäjän ulkopuolisella työpaikalla oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuvana koulutuksena. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija hankkii suorittamaansa tutkintoon tai tutkinnon osaan liittyvää osaamista pääsääntöisesti työpaikalla käytännön työtehtävissä. Lisäksi opiskelija voi hankkia osaamista muissa oppimisympäristöissä, kuten oppilaitok sessa. Oppisopimuskoulutus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen, jolloin siitä maksetaan myös palkkaa. Oppisopimus koulutuksesta sovitaan työnantajan ja koulutuksen järjestäjän kesken. Oppisopimus voidaan laatia koko tutkinnosta tai tutkin non osasta. Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa, jolloin hänelle ei myöskään makseta palkkaa eikä muuta vastiketta. Koulutussopimus tehdään kirjallisesti jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan. Koulutussopimus tehdään koulutuksen järjestäjän ja työpaikan edustajan välillä ja sopimus annetaan tiedoksi opiskelijalle. Opiskelija voi hankkia tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamiseen tarvittavan osaamisen joko kokonaan oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuen tai yhdistellen näitä joustavasti. Palaute osaamisen kehittymisestä Osaamisen kehittymistä arvioidaan jatkuvasti tutkinnon suorittamisen ja tutkintokoulutuksen aikana. Sitä arvioivat opiskelija itse, opettajat, ohjaukseen ja tukeen osallistuvat henkilöt sekä työpaikkaohjaajat. Palautteen tarkoituksena on ohjata ja kannustaa opiskelijaa HOKSin tavoitteiden saavuttamiseen ja harjoittaa opiskelijan itsearviointia. Palaute osaamisen kehittymisestä voi olla sanallista tai kirjallista. Opintojen eteneminen näkyy opintosuoritusotteessa ja henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa. Osaamisen hankkimisen arviointi tapahtuu joko numeerisesti asteikolla 1-5 tai seuraavin arvioin: Osaamisen hankkiminen

• S = suunniteltu osaaminen hankittu ja palaute annettu • SK = suunniteltu osaamisen hankkiminen keskeytynyt • J = suunniteltu osaamisen hankkiminen jatkuu toisessa moduulissa • X = suunniteltu osaamisen hankkiminen ei ole toteutunut

10

Osaamisen osoittaminen

Kun olet hankkinut tutkinnon perusteiden mukaisen osaamisen, on aika osoittaa osaaminen ja antaa näytöt. Opiskelijan osaamisen arviointi suoritetaan vertaamalla opiskelijan osaamista tutkinnon perusteiden tavoitteisiin. Osaamista arvioidessa huomioidaan opiskelijan tiedot, taidot ja asenne opiskeluun ja työntekoon. Osaamisen arviointi mittaa siis tutkinnon osien am mattitaitovaatimusten omaksumista. Osaamisen arviointi pohjautuu joko kokonaan tai lähes kokonaan näyttöön. Opintojen eteneminen näkyy opintosuoritusotteessa ja henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa. Yhteisten tutkinnon osien osat arvioidaan numerolla 1-5, kokonainen tutkinnon osa arvioidaan hyväksytty/hylätty. Ammatillisten tutkinnon osien näytöt arvioidaan aina asteikolla 1-5. Arvosanat ovat: • kiitettävä 5 • hyvä 4–3 • tyydyttävä 2–1 (tarvittaessa yksilöllinen tavoitetaso on mahdollinen).

Suoritettava tutkinto Perustutkinto Ammatilliset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat

Arvosana

Arvosana 1-5

Tutkinnon osat: hyväksytty/hylätty Osa-alueet: Arvosana 1-5

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Arvosana

Ammatilliset tutkinnon osat

Arvosana: hyväksytty/hylätty

Arvosanan korottaminen Opiskelijalla on mahdollisuus korottaa tutkinnon osien arvosanoja. Opiskelijalla on mahdollisuus osaamisen osoittamisen uusi miseen, jos osaamisen arvosana on hylätty tai opiskelija haluaa korottaa hyväksyttyä arvosanaa. Ennen suorituksen uusimista tai arvosanan korottamista HOKSiin tehdään suunnitelma osaamisen vahvistamisesta. Myös jo tutkintotodistuksen saaneet voivat tulla korottamaan osaamisen arvosanoja. Suoritus on silloin maksullinen. Lisätietoja saat opinto-ohjaajalta, omaopettajalta tai arvioinnin tehneeltä opettajalta. Osaamisen arvioinnin tarkistaminen ja oikaisu Opiskelijalla on oikeus saada tieto osaamisen arvioinnin arviointiperusteiden soveltamisesta. Perustelut käydään läpi näytön jäl keen arviointikeskustelussa. Opiskelijalla on oikeus pyytää arvioinnin perusteluita myös yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden arvosanasta. Opiskelijalla on oikeus pyytää osaamisen arvioinnin tarkistamista arvioijilta 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, kun opiskeli jalla on ollut tilaisuus saada tietoonsa osaamisen arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen omaan näyttösuo ritukseensa tai muuhun suoritukseen. Arvioinnin tarkistamista voi pyytää vain arvioijien tai arvioijan päättämästä arvosanasta. Arvioinnin tarkistamista on pyydettävä kirjallisesti. Pyyntö toimitetaan arvioinnin tehneelle opettajalle ja tarvittaessa myös työpaikkaohjaajalle. Arvioijat tekevät päätöksen arvioinnin tarkistamisesta ilman aiheetonta viivytystä. Tarkastuspyyntöön vasta taan kirjallisesti ja samassa yhteydessä opiskelija saa ohjeet oikaisupyynnön tekemiseen. Oikaisupyyntö tehdään 14 päivän kuluessa tarkistamista koskevasta päätöksestä työelämätoimikunnalle (ammatilliset tutkinnot) tai rehtorille (TUVA) Tutkintokoulutuksen opiskelijalla on oikeus pyytää oikaisua arvioinnin tarkistuspyynnön perusteella annettuun päätökseen. Tutkintokoulutuksen opiskelija voi pyytää arvioijien tarkistuspyyntöön antamaan päätökseen edelleen oikaisua työelämätoimi kunnalta. Oikaisua pyydetään kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tutkintokoulutuksen opiskelija pyy tää oikaisua osaamisen arviointiin ensisijaisesti siltä työelämätoimikunnalta, jonka toimialaan suoritettava tutkinto kuuluu. Jos tutkintokoulutuksen opiskelija valitsee osaksi tutkintoaan jonkin toisen ammatillisen tutkinnon osan tai osia, näiden tutkinnon osien arviointiin pyydetään kuitenkin oikaisua siltä työelämätoimikunnalta, jonka toimialaan kyseinen tutkinto kuuluu. Yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden arviointiin pyydetään oikaisua kasvatus- ja ohjausalan työelämätoimikunnalta. Kun opis kelija on saavuttanut (ammatilliseen perustutkintoon (180 osp) tai ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon) vaadittavan osaamisen ja suorittanut näytöt, hänelle kirjoitetaan tutkintotodistus. TUVAn opiskelijalla on oikeus pyytää oikaisua arvioinnin tarkistuspyynnön perusteella annettuun päätökseen kuntayhtymäjohta ja/rehtorilta.

11

Kahden tutkinnon opinnot

Opiskelija voi opiskella ammatillisen perustutkinnon lisäksi myös ylioppilastutkinnon. Opintojen aloittamisen edellytykse nä on, että peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo on vähin tään lukio-opiskelijalta vaadittava keskiarvo. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä, joista lukio-opintojen määrä vaihtelee opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Ylioppilastutkintotodistuksen saa, kun on suorittanut am matillisen perustutkinnon ja vähintään 5 ylioppilastutkintoon kuuluvaa koetta hyväksytysti. Ylioppilaskirjoitusaineita ovat äidinkielen ja kirjallisuuden koe, vieraan A-kielen koe, toisen kotimaisen kielen koe ja/tai matematiikan koe sekä reaaliai neissa järjestettäviä kokeilta. Kaksoistutkinnon suoritusaika on 3-4 vuotta. Kaksoistutkinnon suorittamisessa on hyvä huomioida, että se sisältää useim miten työpaikalla oppimista (koulutussopimus/oppisopimus) myös kesäaikaan. Lukio-opinnot suoritetaan Valkeakosken Tietotien lukiossa päiväopiskeluna ja opetus toteutetaan lukion opetussuunnitel man mukaisesti. Ammatilliset opinnot opiskellaan henkilökoh taisen suunnitelman mukaan. Kahden tutkinnon opiskelijoiden yhteiset tutkinnonosat (35 osp) suoritetaan pääosin lukio-opinnoilla, myös yhteiset valinnaiset opinnot 9 osp. Osaa sisällöistä eivät lukio-opinnot korvaa. Nämä seuraavat sisällöt, jotka voidaan opiskella itse näisesti verkkokursseina, jäävät VAAOlla suoritettaviksi: • toiminta digitaalisessa ympäristössä 2 osp • taide ja luova ilmaisu 1 osp • fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen 2 osp • (yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 2 osp (lukion yhteiskuntaoppi korvaa)) • työelämässä toimiminen 2 osp

Lukio-opintoja voidaan tunnustaa myös osaksi ammatillisia valinnaisia opintoja. Tunnustettavien opintojen määrä riippuu opiskelijan henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta. Lukion antamat arvosanat muunnetaan ammatilliseen tutkin totodistukseen opetushallituksen antaman muuntotaulukon mukaisesti.

VAAOn opinto-ohjaaja:

Kaksoistutkintolaisen opinto-ohjaaja Minna Mäki: 044 906 0452 tai minna.maki@vaao.fi

Tietotien lukion opinto-ohjaaja

Karoliina Vuorijärvi: 040 3356443 karoliina.vuorijarvi@edu.valkeakoski.fi

• opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp • yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1 osp • työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 2 osp • kestävän kehityksen edistäminen 1 osp

Valmistuminen

Valmistut tutkintoon ja saat tutkintotodistuksen aikaisintaan kaksi viikkoa sen jälkeen, kun kaikki osaamisen arvioinnit on tehty. Huolehdi, että palautat sinulla lainassa olleet tavarat ja tyhjennät ja siivoat pukukaappisi/lokerosi. Ilmoita omaopettajallesi tai opintotoimisto@vaao.fi osallistutko valmistuvien juhlaan. Järjestämme valmistuvien juhlan neljä ker taa vuodessa, saat kutsun valmistumistasi lähinnä olevaan juhlaan. Käy tarkastamassa Wilmasta, oletko antanut luvan julkaista nimesi valmistumisen yhteydessä. Saat myös henkilökohtaiseen sähköpostiisi valtakunnallisen palautekyselyn, käy vastaamassa siihen, niin osaamme kehittää toimintaamme. Tämä on tärkeää!

12

Opintoihin osallistuminen - läsnäolo

Ammatillisessa koulutuksessa opetellaan noudattamaan työelämän sääntöjä ja toimimaan luotettavana työyhteisön jäsenenä. Opiskelijan työajat määräytyvät työjärjestyksen, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman ja työ paikalla tapahtuvan koulutuksen pohjalta. Opiskelijan on osal listuttava opetukseen näiltä osin, ellei hänellä ole myönnetty perustelluista syistä vapautusta. Tutkintotodistuksen saami sen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut opinnot ja näytöt. Opintojen aikana opettaja varmistaa, että opiskelija on hankkinut riittävästi osaamista, jotta hän voi edetä opinnois saan ja osoittaa osaamisensa näytöillä. Poissaolot ja myöhästymiset voivat johtaa opiskelun täy dentämisvelvollisuuteen, josta sovitaan tapauskohtaisesti. Huomioi, että keskeneräiset opinnot voivat pidentää opiske luaikaasi. Kun täydennät opintojasi, jotain muita opintoja voi jäädä keskeneräisten opintojesi suoritussuunnitelman alle. Pyri siihen, että saat jokaisen moduulin opinnot suoritettua ai kataulussa. Näin varmistat opintojesi etenemiseen. Tavoittee na on suorittaa vähintään 60 osaamispistettä lukuvuodessa. Oppitunnit sijoittuvat pääsääntöisesti ma-pe 8.00–16.00 väliselle ajalle. Työpaikalla opiskellessasi työajat määräytyvät työelämän käytäntöjen mukaan. Poissaolot Jos sinulla on välttämättömiä menoja, joita et voi hoitaa kouluajan ulkopuolella, sinun on anottava poissaoloosi lupa etukäteen. Jos olet poissa yksittäisiä tunteja, sovi asiasta ko. tuntien opettajan kanssa. Jos olet poissa päivän, pyydä lupa omaopettajaltasi. Pidempään poissaoloon haetaan kirjallinen lupa Wilman lomakkeella. Opiskelijaa ei merkitä poissaolevaksi silloin, kun hän osallis tuu oppilaitoksen edustus- ja kehittämistehtäviin, on opis kelijapalveluhenkilöstön luona, osallistuu kutsuntoihin tai on kertausharjoituksissa. Em. poissaoloista tulee kuitenkin Lääkärin- tai terveydenhoitajantodistus tulee toimittaa yli kolmen päivän poissaoloista tai pyydettäessä. Jos opiskeli jalla on perättäin useampia kolmen päivän poissaoloja, tulee ensimmäisen poissaolon jälkeen kaikista muista olla lääkärin tai terveydenhoitajan todistukset. Opiskelijalla on velvollisuus osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitel man mukaiseen opetukseen. Mieti tarkkaan, onko poissaolosi välttämätön. Poissaolot vaikuttavat aina opintosuorituksiisi ja voivat pitkittää valmistu mistasi ammattiin. Muista aina ilmoitta poissaolosi omaopet tajallesi. Ja jos sinulla on joku erikoisruokavalio, jonka olet ilmoittanut opiskelijaravintolan keittiöön, muista perua myös se. Näin ruokaa ei mene hukkaan. Poissaolot on selvitettävä Wilmassa, alaikäisten huoltajat selvittävät oman nuorensa poissaolot. Täysi-ikäiset opiskelijat selvittävät itse poissaolon sa. ilmoittaa omaopettajalle. Sairauspoissaolot

1. Omaopettaja seuraa opintojen etenemistä koko opintojesi ajan. Samoin omaopettaja ottaa yhteyttä opiskelijaan ja/tai huoltajiin, mikäli poissaoloja kertyy tai opinnot eivät muuten etene. 2. Mikäli opintosi eivät etene tai poissaoloja kertyy yli viisi päivää, omaopettaja käynnistää opintojen seurantaprosessin. Opintojen seurantaprosessi on VAAO:ssa varhaisen puuttu misen malli, mikäli opintosi eivät etene suunnitellusti. Oma opettaja kutsuu koolle opiskelijan ja alaikäisen opiskelijan kohdalla huoltajat sekä tarvittaessa muita asiantuntijatahoja. Opintojen seurantaprosessin aikana sovitaan jatkotoimista opintojen etenemiseen (mm. opintojen suorittaminen, erityis opetus, erityisohjaajan tuki, ammattialan vaihto, tutkintoon valmentava koulutus, hoitoon ohjaus, sairasloma, opintojen keskeyttäminen jne.). Sovitut asiat kirjataan ja niitä seurataan omaopettajan, opinto-ohjaajien ja muun opetus- ja ohjaus henkilöstön toimesta. 3. Jos opinnot eivät etene opintojen seurantaprosessin aikana, opiskelijalle varataan aika kuulemiseen toimialapääl likölle. 4.Jos opiskelijalle ei kerry riittävästi opintoja, oppilaitoksella on ilmoitusvelvollisuus poissaoloista Kelaan. Hyvä muistaa Lain mukaan opiskelijan tulee osallistua HOKSinsa mukai sesti opetukseen, näyttöihin ja muuhun osaamisen osoitta miseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. Opiskelija voidaan katsoa eronneeksi, jos on ilmeistä, että hänen tarkoituksenaan ei ole osallistua HOKSin mukaiseen opetukseen, eikä hän ole esittänyt poissaololleen perusteltua syytä. Ennen eronneeksi katsomista opiskelijaa ja alaikäisen opiskelijan huoltajaa kuullaan asiassa. Osa opiskelijoista on oppivelvollisia. Oppivelvollisuuteen kuuluu velvoitteita sekä opiskelijalle, huoltajalle, koulutuksen järjestäjälle että opiskelijan asuinkunnalle. Oppivelvollisten opintojen etenemistä ja läsnäoloa opetuksessa seurataan op pilaitoksessa tarkasti. Oppivelvollinen opiskelija ei voi jäädä pois opetuksesta ilman hyväksyttävää syytä. Oppivelvollinen ei voi keskeyttää opintojaan muuten kuin lain mukaisten syi den perusteella. Oppivelvollinen ei voi erota oppilaitoksesta ennen kuin koulutuksen järjestäjällä on varma tieto seuraa vasta koulutuspaikasta tai muusta lain mukaan hyväksyttä västä suorituspaikasta.

13

Opiskelijoiden vakuutukset

Kaikki Valkeakosken ammattiopiston opiskelijat ovat vakuutettuja lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Se on voimassa hen kilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisessa toiminnassa. Muista noudattaa huolellisuutta ja työturvallisuusohjeita työskennellessäsi. Ohjeiden laiminlyönti tai päihteiden vaikutuksen alaisena työskenteleminen aiheuttaa korvauksen eväämisen. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana opiskelija on ensisijaisesti työnantajan vakuutusturvan piirissä ja koulun vakuutus on toissijainen. Oppilaitos suosittelee, että huoltaja ottaa opiskelijalle vapaa-ajan vakuutuksen.

Ohjauspalvelut

Olemme täällä sinua varten. Saat tukea ja ohjausta opiskelutavoitteidesi saavuttamiseksi. Meille on tärkeää, että koet oppilai toksemme turvalliseksi ja viihtyisäksi oppimisympäristöksi, jossa sinun on hyvä opiskella. Omaopettajasi löydät alan oppimisym päristöistä, muut ohjauspalvelut on keskitetty Väinölä-rakennuksen 2. kerrokseen. Omaopettaja - omo Sinulle on nimetty omaopettaja, jonka puoleen voit kääntyä opiskeluusi liittyvissä asioissa. Omaopettaja vastaa mm. perehdyt tämisestä tutkintoon ja opiskeluun. Omaopettajasi seuraa opintojesi etenemistä ja HOKSin toteutumista. Omaopettajasi huoleh tii tiedottamisesta ja yhteydenpidosta myös kotiväkeen. Opinto-ohjaajat Opinto-ohjaajat tarjoavat sinulle ohjausta ja tukea opintojen suunnittelussa ja etenemisessä. He tiedottavat ja ohjaavat lukio- ja jatko-opinnoissa sekä työelämään siirtymisessä. Lähin opinto-ohjaajasi määräytyy sen opiskeltavan alan mukaan. Minna Mäki Teknologia ja rakentaminen, TUVA, kaksoistutkintolaiset minna.maki@vaao.fi, 044 906 0452 Hannele Valtonen Hyvinvointi ja liiketoiminta hannele.valtonen@vaao.fi, 044 706 1109 Miika Riekkinen Haku- ja ohjauspalvelut miika.riekkinen@vaao.fi, 044 768 68 58 Etsivä nuorisotyöntekijä Alle 29-vuotias nuori tai nuori aikuinen, etsivä nuorisotyöntekijä on sinua varten. Hän juttelee kanssasi mieltä askarruttavista asioista. Toiminta on sinulle vapaaehtoista ja luottamuksellista. Asiasi ei tarvitse liittyä välttämättä opiskeluun, etsivä auttaa sinua niissä asioissa, missä itse toivot. Saat tukea, tietoa ja roh kaisua asioiden hoitamiseen sekä sinulle sopivien palvelujen löytämiseen. Jos koululle tuleminen on sinulle vaikeaa, etsivä voi tavata sinua muussakin ympäristössä. Voit ottaa yhteyttä etsivään itse tai huoltajan, opettajan tai muun henkilöstön kautta. Heli Hinkka Etsivä nuorisotyöntekijä heli.hinkka@vaao.fi, 447061017

14

Opiskeluhuollon palvelut Kuraattorit

Kuraattorin työskentely painottuu ohjaukseen, neuvontaan ja tukeen. Käyntisi kuraattorilla ovat luottamuksellisia ja vapaa ehtoisia. Saat kuraattorilta apua moniin eri elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa, kuten motivaatiopulassa, poissaoloihin tai elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Sami Jokinen sami.jokinen@pirha.fi, 040 335 6344 Sanna Puljujärvi sanna.puljujarvi@pirha.fi, 040 335 7092 Terveydenhoitajat Opiskeluterveydenhuolto sisältää opiskelijan terveyden- ja sairaanhoitopalvelut terveydenhoitajilla ja koululääkärillä. Opiskeli ja terveydenhuolto on sinulle maksutonta. Sinut ohjataan tarvittaessa oman kotikuntansi peruspalveluiden piiriin. Terveydenhoitajien avoin vastaanotto on arkipäivisin ilman ajanvarausta klo 8.00-10.00. Koululääkärille saat varattua ajan terveydenhoitajien kautta. Muista ilmoittaa menosta terveydenhoitajan tai koululääkärin luo, mikäli aikasi on lähiopetustuntien aikana. Milla Setälä milla.setala@pirha.fi, 040 335 7240 Heljä Lehtonen Voit ottaa yhteyttä psyykkari Hanneleen kaikissa mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvissä asioissa. Voit varata ajan psyyk karille esimerkiksi Wilma-viestillä tai soittamalla/tekstiviestillä. Voit myös käydä tapaamassa matalalla kynnyksellä ilman ajanvarausta, jos huoneen ovi on auki. Hannele Nieminen toimii Pirkanmaan hyvinvointialueella Valkeakoskella nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen tiimissä. Hannele Nieminen hannele.m.nieminen@pirha.fi, 040 335 6945 Psykologit Psykologille voit hakeutua, jos sinulla on huolta esimerkiksi mielialaan tai mielenterveyteen, masennukseen, ahdistukseen, stressiin, keskittymiseen tai oppimiseen liittyvissä asioissa. Psykologiin saat parhaiten yhteyden Wilma-viestillä. helja.lehtonen@pirha.fi, 040 335 6940 Psykiatrinen sairaanhoitaja

Hanna-Mari Houttu Elina Sisso-Hakonen Opiskeluhuollon psykologeihin voit ottaa yhteyttä Wilman kautta.

15

Tukea oppimiseen

Oppimisen tuen palvelut löytyvät Jaakkola-rakennuksesta, aukioloajoista tiedotetaan Wilmassa

Telakka ja Varikko Varikko -ohjausta viivästyneisiin YTO-opintoihin Varikko avoinna ma-pe klo 9-11 ja klo 12-15 Paikka: Jaakkola-rakennus, tila 171.

Voit saada tukea ja ohjausta viivästyneiden YTO-tehtävien tekemiseen Varikolla, jonne voit tulla vapaasti oppituntien ulkopuolel la. Selvitä ensin itse YTO-opettajalta ne tehtävät, joita tulet Varikolle tekemään. Varikon taitovalmentajan kanssa voit myös sopia etäohjausaikoja Wilman tai Teamsin välityksellä. Varikolla sinulle tukea ja ohjausta antaa: Ida Ilomäki ida.ilomaki@vaao.fi, 044 741 9937 Erityinen tuki ja ohjausta erityisen tuen opiskelijoille Telakalla Telakka avoinna ma-pe klo 9-11 ja klo 12-15 Paikka: Jaakkola-rakennus, tila JPK1. Jos opinnot takkuavat tai sinulla on peruskoulussa ollut tehostettu tai erityinen tuki, keskustele asiasta ensin omaopettajasi kanssa. Hän vie asiaasi eteenpäin. Sinulla on mahdollisuus saada erityisen tuen HOKS opiskeluusi. Tuen tarve pohditaan yh dessä sinun, huoltajasi, omaopettajasi ja tarvittavien yhteistyötahojen (lausunnot) kanssa. Tuen tarpeiden kartoittamiseen ja erityisen tuen suunnitteluun liittyvät asiat: • erityisen tuen HOKS • pedagogiset suunnitelmat ja moniammatillinen verkostoyhteistyö • ohjaus, neuvonta ja konsultaatio • nuoren kuntoutusrahaan liittyvät oppilaitoksen asiakirjat Erityisen tuen asiantuntijana toimii Heidi Roininen, heidi.roininen@vaao.fi, 044 906 0462 Kun tarvitset yhdessä tai useammassa YTO-aineessa säännöllistä ja pitkäaikaista tukea erilaisten oppimis- ja opiskeluvaike uksien vuoksi, on Jaakkolassa toimiva Telakka on sinua varten. Erityisen tuen tarve voi ilmetä opintojen eri vaiheissa. Ennen Telakalle saapumista ja jotta voimme miettiä sinulle oikeanlaista tukea, tilanteesi käydään läpi ammatillisen erityisopettajan, YTOjen erityisopettajan, omaopettajan ja taitovalmentajan kanssa yhteistyössä. Telakalla opintojasi tuetaan mm. vaihtoehtoisilla suoritustavoilla, voit edetä opinnoissasi omatahtisesti, tarvittaessa kevennetyllä ohjelmalla tai mukautetulla arvioinnilla. Telakalla sinua ohjaavat ja tukevat: Heidi Vikstedt heidi.vikstedt@vaao.fi, 044 740 0000 Mira Heliö mira.helio@vaao.fi, 044 491 5895 Opintotoimisto Opintotoimistosta saat opiskeluun liittyviä palveluita, neuvoja ja todistuksia. Opintotoimisto auttaa sinua opiskeluun liittyvissä lomakkeissa. Koulumatkatukea voi hakea verkkohakemuksella OmaKelassa. Jotta opiskelija voi hakea tuen itsenäisesti, hänellä

pitää olla käytössään verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Palvelemme sinua Väinölän 2. kerroksessa, infopisteen vieressä ma-to klo 8.00–14.00 pe klo 8.00-12.00 opintotoimisto@vaao.fi, 044 025 5905

16

Ruokailu

Meillä on tosi hyvä ruoka. Viikoittaisen ruokalistan löydät verkkosivuiltamme. VAAOn opiskelijaravintola FoodZone tarjoaa mais tuvan lounaan jokaisena työpäivänä klo 10.30 – 12.00. Perustutkintokoulutuksen ja TUVAn opiskelijoille ateriointi on maksutonta. Muille VAAOn opiskelijoille aterian hinta on 6 euroa. Kuljemme opiskelijaravintolaan sähköisen portin ja lukulaitteen kautta. Lukulaite laskee ruokailijat ja sen avulla keittiön väki pystyy ennakoimaan valmistettavat ateriamäärät. Kasvis- ja erikoisruokavaliot Jos olet kasvissyöjä, ilmoita keittiölle, että noudatat kasvisruokavaliota tai voit myös koota lounaan linjaston valikoimasta. Päi vittäin on tarjolla lämpimiä kasviksia, salaattia, riisiä/makaronia/perunoita (poikkeuksena keittolounaat) sekä leipää, maitoa ja levitteitä, jotka ovat vapaasti otettavissa. Jos noudatat jotain erityisruokavaliota, toimita keittiölle etukäteen lääkärintodistus ja selvitys päivistä, jolloin ruokailet VAAOlla. Jos jostain syystä olet pois tai palaat ruokailemaan koululle työssäoppimispaikalta, laita viesti koulun keittiölle, aamulla kello 8.00 mennessä. Puhelinnumero on 044 738 5739. Liitä viestiin nimiesi ja ruokavaliosi. Muista hyvät ja kohteliaat tavat myös ruokailussa. Riisu ulkovaatteesi naulakkoon, myös pipot ja lippikset on kohteliasta ottaa ruokailun ajaksi pois päästä. Opiskelijoilla on porrastetut ruokailuajat, joita noudattamalla vältetään ruuhkat ja jonotus. Maksuton aamupuuro Tarjolla ma-pe klo 8.30-9.00 kaikille VAAOn opiskelijoille.

17

Vaikuta ja osallistu

Opiskelijakunta ja tutortoiminta VAAOn opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki opiskelijat. Tavoitteenamme on saada jokaisen koulutusalan sekä nuoren/aikuisopis kelijan ääni kuuluviin opiskelijakuntatoiminnan kautta. Opiskelijakunnan hallitus toimii koko opiskelijakunnan äänitorvena. Opiskelijakunnan hallitus vie opiskelijoiden kehittämisehdotuksia eteenpäin ja osallistuu toiminnan kehittämiseen VAAOssa. Opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja edustavat opiskelijakuntaa erilaisissa johto- ja työryhmissä. Opiskelijakunta järjestää myös erilaisia tapahtumia ja teemaviikkoja hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen liittyen. Aktiivinen toiminta opiskelijakunnassa on mahdollista myös valita osaksi opintoja. VAAOn liikuntatutorit osallistuvat myös opiskelijakunnan toimin taan. Opiskelijakunnan toimintaa koordinoi Heidi Vikstedt heidi.vikstedt@vaao.fi, 044 740 0000 Palautteet Keräämme palautetta toiminnastamme opiskelijoilta, huoltajilta ja työelämältä. Palautteiden perusteella kehitämme toimintaam me. Sinua ja opintojasi erityisesti koskeva kyselypatteristo on valtakunnallinen Jokainen ammatillista tutkintoa tai tutkinnon osaa suorittava opiskelija antaa palautetta opiskelustaan kahdesti opiskelun aikana, HOKSin ensikertaisen hyväksymisen ja viimei sen osaamisen arvioinnin jälkeen. Aloituskyselyssä sinulta kysytään opintojen aloitusvaiheesta, HOKSista, opiskeluilmapiiristä sekä annetaan yleisarvio. Päättö kyselyssä sinulta kysytään HOKSista, osaamisen hankkimisesta, näytöistä, opiskelijan hyvinvoinnista, vaikuttavuudesta sekä annetaan yleisarvio. Vastaaminen on tärkeää. Antamalla palautetta pääset vaikuttamaan toimintaamme. Taitajat Huippuosaajapolulla kulkee opiskelija, joka haluaa mitata omaa osaamistaan kilpailutoiminnan kautta. Kilpailuihin valmentautu minen tapahtuu muiden ammatillisten opintojen yhteydessä, erillisessä valmennuksessa ja/tai työelämässä valmentautuen. Taitaja-kilpailu on valtakunnallinen nuorten ammattitaitokilpailu, jossa kilpaillaan Suomen mestaruudesta eri ammatteihin liitty vissä lajeissa. Suurimpaan osaan lajeista on yläikäraja: saat täyttää kilpailuvuonna 22 vuotta tai olla sitä nuorempi. Taitaja-kilpailu ja siihen valmentautuminen ovat osa ammatillisen perustutkinnon opintojasi. Taitaja-kilpailujen tehtävät pohjau tuvat ammatillisten tutkintojen perusteiden (kiitettävän taso) mukaisesti. Taitajakisoihin edetään semifinaalien kautta. Semifinaa leihin osallistuu vuosittain lähes 2000 nuorta. Taitaja-finaaliin pääsy ja siellä Suomen mestaruudesta kilpaileminen ovat osoitus huippuosaajasta. Taitajakisoista tiedotetaan lukuvuosittain. VAAOn taitajatoimintaa luotsaa Mia Vepsäläinen mia.vepsalainen@vaao.fi, 044 706 1113 SAKUn kisat – liikuntaa ja kulttuuria SAKU ry on Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, joka antaa sinulle mahdollisuuden harrastaa ja kilpailla liikunnan ja kulttuurin parissa. SAKU tarjoaa liikuntaa joukkue- ja yksilölajeissa niin kilpailijoille kuin harrastajillekin. Kulttuurin harrastajille SAKU järjestää vuosittain valtakunnalliset SAKUstars -kulttuurikilpailut. Opiskelijoille SAKU ry järjestää • ammattiin opiskelevien mestaruuskilpailuja eri urheilulajeissa • valtakunnallisia palloilusarjoja ja mestaruusturnauksia • SAKUstars -kulttuurikilpailut, joissa ammattiin opiskelevat ympäri Suomen näyttävät osaamisensa mm. musiikissa, tanssis sa, kuvataiteissa, valokuvauksessa jne. • koulutusta harrastetutoreille, jotka toimivat harrastustoiminnan aktivoijina omissa oppilaitoksissaan • kursseja, joissa hankitaan valmiuksia työelämää varten VAAOn Sakutoiminnasta vastaa Mira Heliö mira.helio@vaao.fi, 044 491 5895

18

Turvallinen ja viihtyisä VAAO Toisten huomioiminen on edellytys sille, että kaikki voivat kokea kuuluvansa VAAOn opiskeluyhteisöön ja tuntea olonsa turval liseksi. Noudata järjestyssääntöjä. Osallistu aktiivisesti, tule ajoissa ja anna muille opiskelurauha. Käyttäydy hyvin ja ystävälli sesti myös tauoilla ja opiskelijaravintolassa. VAAOlla käy päivittäin paljon ulkopuolisia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita sekä työelämän edustajia. Annetaan VAAOsta hyvä kuva. Kaikenlainen kiusaaminen ja häirintä on ehdottomasti kiellettyä. Kiusaamisesta on aina ilmoitettava henkilöstölle. Kaikkeen kiusaamiseen puututaan. Olemme jokainen osa VAAOn koulutusyhteisöä ja vastuussa siitä, että meillä on mukavaa opiskella ja tehdä töitä. Toiminta opiskelijaravintola FoodZonessa Ruokailuun mennessä jätetään päällysvaatteet naulakkoon ja otetaan lippikset ja pipot pois päästä. Ruokatauko on tärkeä het ki, pidetään opiskelijaravintola siistinä, palautetaan ruokailuvälineet linjastoon ja huolehditaan, että mahdolliset biojätteet osuvat biojäteastiaan ja muut roskat sekajätteisiin. Oppimisympäristöjen ja piha-alueiden siisteys Oppilaitoksen tilojen, kalusteiden tai piha-alueiden sotkeminen tai rikkominen ei ole enää toisen asteen opiskelijan touhuja. Pidetään oppilaitoksen tilat ja piha-alueet siisteinä. Vastuullisuus kuuluu jokaisen ammattilaisen työkalupakkiin. Ajoneuvoliikenne ja pysäköinti Autot ja muut moottoriajoneuvot jätetään opiskelijoille tarkoitetuille pysäköintipaikoille (lämmitystolpattomat paikat). Voit myös lunastaa itsellesi lämmitystolpallisen paikan tarvittaessa. Se on maksullinen. Lämmitystolpalliset paikat on varattu paikan mak saneiden käyttöön. Vieraille on osoitettu pysäköintialue Väinölä-rakennuksen etupuolelle. Ovien eteen ja merkitsemättömille alueille ei saa pysäköidä. Alueella ajetaan liikennesääntöjen mukaisesti ja huomioidaan jalankulkijat ja pyöräilijät. Tarpeetonta ajelua VAAOn alueella on vältettävä. Toivola-rakennuksen takana on runsaasti pysäköintitilaa. Tupakointi VAAO on savuton. Tupakkalaki edellyttää tupakoinnin täyskieltoa oppilaitoksen alueella. Kaikkialla VAAOn sisä- ja ulkotilois sa tupakkatuotteiden (sisältää myös nuuskan ja sähkötupakan) käyttö ja käsittely on ehdottomasti kielletty. Jos tupakoit, olet vastuussa siitä, että tupakoit aina oppilaitosalueen ulkopuolella. Meillä ei myöskään voi tupakoida jalkakäytävillä oppilaitoksen ympäristössä. Omaopettajasi opastaa sinua, minne voit siirtyä tupakoimaan. Sinun on myös huolehdittava siisteydestä. Henki löstöllä on velvollisuus puuttua tilanteisiin, joissa järjestyssääntöjä tupakoinnin osalta rikotaan. Tuoksuttomuus Toisten huomioon ottaminen eri tilanteissa on tärkeää. Huomioithan VAAOlle tullessasi, että vältät voimakkaita tuoksuja. Näin opetustilojen sisäilma ei täyty tuoksuista ja tiloissa on mukavaa opiskella ja tehdä töitä. Meidän joukoissa on monia, joiden opis kelu tai työskentely vaikeutuu erityisesti voimakkaiden tuoksujen myötä ja heille aiheutuu erilaisia oireita. Some VAAOlla on omat sometilit, joiden kautta voit seurata arkeamme. Tilejämme voi myös tägätä, jos julkaiset omalla somekanaval lasi kouluun liittyvää materiaalia, jaamme niitä mielellämme. Muista kuitenkin: • Älä kopioi kuvia, äläkä käytä niitä ilman lupaa. Muista tekijänoikeudet! • Kysy kuvaamiseen aina lupa. Älä levitä toisten ihmisten kuvia nettiin tai someen ilman lupaa. • Älä kiusaa netissä tai somessa. • Muista hyvät käytöstavat ja kunnioittava keskustelukulttuuri! Kommentoi siten, että voisit sanoa saman ääneen myös kasvo tusten. • Käytä harkintaa, kun teet julkaisuja. Kerran nettiin ja someen julkaistua ei ikinä saa sieltä kokonaan pois. Mieti, millaista sisältöä esimerkiksi tuleva työnantajasi voisi sinusta löytää. • Älä luovuta kenellekään henkilötietojasi tai pankkitunnuksiasi. • Opettele erottamaan luotettava sisältö epäluotettavista. • VAAOn nimeä, logoa tai tunnusta ei voi käyttää sometilissä ilman lupaa. Et saa siis perustaa oppilaitoksen nimeä tai tunnuk sia tai niiden osia kantavaa tiliä luvattomasti.

19

Järjestyssäännöt

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1.8.2022 alkaen Järjestyssäännöt sisältävät opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana on laki ammatilli sesta koulutuksesta (531/2017). Järjestyssääntöjen tavoitteena on edistää esteetöntä oppimista sekä taata opiskelijoille ja koko henkilöstölle turvallinen ja viihtyisä työympäristö. Järjestyssäännöt ovat voimassa Valkeakosken ammattiopiston tiloissa ja piha alueilla sekä opiskeluun liittyvissä muissa ympäristössä. Sääntöjä tulee noudattaa omissa ja muiden järjestämissä tilaisuuk sissa, joissa opiskelija edustaa Valkeakosken ammattiopistoa. Työrauha, turvallisuus ja viihtyvyys taataan sillä, että jokainen tuntee voimassa olevat säännöt ja noudattaa niitä. 1§ TURVALLINEN JA VIIHTYISÄ OPPIMISYMPÄRISTÖ Valkeakosken ammattiopiston kaikilla jäsenillä on oikeus työrauhaan. VAAOssa noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä käytöstapo ja. Jokainen opiskelija on osaltaan vastuussa opiskelu- ja työyhteisön ilmapiiristä sekä hyvinvoinnista ja on velvollinen ilmoitta maan henkilöstölle, mikäli havaitsee jotakin poikkeavaa. 1. Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskelu- tai harjoitteluympäristöön. VAAO on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan opiskelijoiden turvallisuudesta ja terveydestä (L738/02). 2. Minkäänlaista henkistä ja fyysistä väkivaltaa, kiusaamista, uhkaamista tai häirintää ei sallita. 3. Opiskelija on osaltaan vastuussa tilojen ja piha-alueiden asianmukaisesta käytöstä ja siisteydestä. 4. Ruokien ja juomien vieminen luokkiin on kielletty. 5. Ruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja, ohjeita, ruokailuaikoja sekä käytetään ruokailuun oikeuttavaa polettia. 6. Opiskelijan velvollisuutena on perehtyä yleisiin ja alakohtaisiin turvallisuussääntöihin ja -suunnitelmiin sekä noudatet tava niitä ja henkilöstön antamia ohjeita. 7. Opiskelijan on työssään käytettävä ohjeen- ja asianmukaisia työ- ja suojavaatteita, työjalkineita sekä muita suojaimia. Opiskelijalla on oltava tunneilla tarvittavat opiskelutarvikkeet ja liikuntatunneilla asianmukaiset urheiluvarusteet. 8. Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussaan sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta tai joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen, ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä. 9. Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan henkilökunnalle kaikista opetusvälineissä tai kiinteistössä sekä työturvallisuu dessa esiintyvistä puutteista. 10. Liikenteessä ja pysäköinnissä oppilaitoksen alueella noudatetaan liikennesääntöjä ja muita annettuja ohjeita. 11. VAAOssa on tallentava kameravalvonta. VAAOssa on suunnitelma kiusaamisen ja häirinnän estämiseksi opiskelijoiden suojaamiseksi kiusaamiselta, häirinnältä ja väki vallalta. 2§ TUPAKOINTI JA PÄIHDYTTÄVÄT AINEET 1. VAAO on savuton. Tupakointi ja tupakkatuotteiden (myös sähkötupakka ja nuuska) käsittely ja käyttö on kielletty Val keakosken ammattiopiston tiloissa ja piha-alueilla (L693/76, muutos 765/94 ja asetus 700/06). Päihdyttävien ja huumaa vien aineiden tuonti, hallussapito ja nauttiminen sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty (L1143/1994, L1289/1993, L1304/1993). Jokainen opiskelija ja henkilöstöön kuuluva on velvollinen puuttumaan asiaan, jos tekee päihteiden tai huumeiden käyttöön liittyviä havaintoja. 2. Koulutuksenjärjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perustel tua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai, että opiskelijalla on riippuvaisuus huumeista VAAOssa on toimintaohjeet päihteiden käyttöön puuttumisesta 3§ OMAISUUS 1. Tiloja ja laitteistoa sekä muuta yhteisessä opiskelukäytössä olevaa omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Oppilaitok sen omaisuutta ei saa luvatta viedä opetustilojen ulkopuolelle. 2. Valkeakosken ammattiopiston omaisuuden tuottamuksellisesta vahingoittamisesta tai kadottamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain (412/74) ja Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston korvausperus teiden mukaisesti. Jos vahinko on kahden tai useamman aiheuttama, tekijät vastaavat vahingon korvaamisesta yhteis vastuullisesti. Oppilaitoksen omaisuudeksi katsotaan kaikki kiinteä ja irtainomaisuus (mm. luokkien, työopetuksen ja yhteisten tilojen kalusto, opetusvälineet, koneet, laitteet, pukukaapit).

20

Made with FlippingBook Digital Publishing Software